Tarihî ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Türk dünyası sinemalarına bakıldığında, müstakil Türk cumhuriyetlerinden Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile Rusya’da yer alan muhtar cumhuriyetler Tataristan, Başkurtistan, Dağıstan, Saha Cumhuriyeti; İran Azerbaycanı ve Çin’e bağlı Uygur Özerk Bölgesi ana bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Orta Asya ve Kafkasya’da yerleşik bağımsız Türk cumhuriyetlerinin sinemaları, eski Sovyet dönemi ve bağımsız dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Diğer muhtar cumhuriyetlerin ve topluluklarının sinemaları ise, bağlı oldukları devletlerin sinemaları dâhilinde kabul edilmekte, ancak korudukları millî hasletlerle özgün bir nitelik sergilemektedirler.
Eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarına kavuşan Türk cumhuriyetleri, son yıllarda değişen uluslararası kültür ve siyasal hayatında gözle görülür bir şekilde önem kazanmaya başlamıştır.
Türk Dünyası coğrafyası, günümüzde geleneksel kültür kodlarını ve folklorik özelliklerini modern sanatlarla birleştirerek kendine özgü ürünler ortaya koyabilen sanatçılara sahiptir. Türk sanatçıları yaşadıkları coğrafyaların kültür kodlarıyla kendilerine özgü yerel özellikleri birleştirerek sanat üretimlerini sürdürmektedirler. Geçmiş tarihlerde eski SSCB’de yaşamış Türk ülkeleri sinemacıları, geçmiş Sovyet sinemasının estetik kodlarıyla Türk kültür hayatını ustaca harmanlayan filmler üretmeyi başarabilmişlerdir.
Günümüz Türk toplumları müşterek tarihî geçmişe, sosyal özelliklere ve kültürel yapılara sahiptir. Bu ortaklıkların yanı sıra, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları sebebiyle kültürel yapıları çeşitlilik arz etmektedir. Bu kültürel değerler ve verimler arasında en çok öne çıkan sanat dallarından biri ise, şüphesiz ki sinemadır. İşte, bu geniş coğrafyanın sinema ürünlerini ve birikimini bir festival organizasyonu bünyesinde İstanbul’da bir araya getirmek, bu etkinliğin esas amacıdır.
  1. Türk dünyası ile ilgili nitelikli, kurumsal bir çalışma ve vizyon ortaya koymak.
  2. Türk dünyasını, artık dünyada stratejik bir sektör haline gelen sinema sektörüyle beyaz perdede buluşturmak, biraraya getirmek.
  3. Ülkemizde tertip edilen yerleşik film festivallerinin yanında, kendine özgü özelliklere sahip tematik bir festival düzenlemek.
  4. Egemen Amerikan sinemasının anlatım özelliklerinin haricinde, kendi kültür kodlarımızla ortaklıklar taşıyan sinema ürünlerini seyirciyle buluşturmak.
  5. Dünya sinemasının renkleri arasında Türk dünyası coğrafya kuşağının manevî, kültürel, tarihî ve edebî zenginliğini yansıtan sinemasal atmosferine dikkat çekmek.
  6. Türk ülkeleri ve toplulukları arasında sinema sanatı aracılığıyla sanat ve kültür alanlarında var olan münâsebetleri geliştirmek. Sinema eserleri yoluyla müşterek tarihî, kültürel, medenî, dinî ve toplumsal değerlerin güçlenmesine, derinleşmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmak.
  7. Türk ülkeleri ve topluluklarında sinema ve televizyon alanlarında çalışan uzmanları Avrasya coğrafyasının merkezi olan İstanbul’da biraraya getirmek, aralarında kaynaşmayı ve işbirliğini sağlamlaştırmak.
  8. Türk ülkeleri ve toplulukları arasında sinematografik alanda işbirliğini geliştirmek, ortak sinema üretiminin ve sinema eserlerinin dolaşımının önünü açmak.
  9. Türkiye’deki ana akım film anlayışının zenginleşmesine katkıda bulunmak.
  10. İstanbul’un gerçek anlamda Türk dünyasının kültür başkenti olduğunu vurgulamak.
Türkiye ve diğer Türk ülke ve toplulukları arasında sinema alanında oluşacak işbirliği, film market, pazarlama ve televizyon yayıncılığı, bu ülkelerin dışa açılımında da mühim rol oynayacaktır.
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin belirli periyodlarla önümüzdeki yıllara yayılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması arzu edilmektedir. Bu festivalin, Türk ülkeleri ve toplulukları arasında sinema alanında atılacak ortak adımların pekiştirilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesine hizmet edeceği düşünülmektedir.
Öte yandan, sinema yoluyla ortaya çıkacak kültürel işbirliğinin, halklar arasında dostluk ve barış köprüleri kurulmasında da, önemli etkenlerden biri olarak işlev göreceği muhakkaktır.
Aynı kültürel köklerden gelen kültürlerin birlikteliğinden doğan uyum ve işbirliğinin meyvelerini paylaşmak için yapılacak çok çeşitli organizasyonlardan biri sinemadır.
Kültürel ve tarihi bağlarla içinde bulunduğumuz Türk dünyası kültürel örgütlenme bakımından çok dağınık bir resim sergilemektedir. Türk dünyasının müşterek birikim ve manevi değerleri dünya kültürü düzleminde yüksek sanat eserleri verme imkânına sahiptir. Ancak bugün Türk dünyasının genelinde, Türk ülkeleri ve topluluklarının katılabilecekleri bir film festivali yoktur. Türk Dünyası Film Marketleri ise, denebilir ki hiç ortaya çıkmamıştır.

Periyodik olarak düzenlenecek ortak bir film festivali ve ileride hayata geçirilebilecek film marketi, öncelikle Türkçe konuşan ülkeler arasında işbirliğini arttıracaktır.